Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Burengeschillen
Noorland Juristen Menu

Burengeschillen

Het komt vaak voor dat burenruzie met elkaar krijgen in verband met vermeende rechten over en weer. Dit kan over van alles gaan: recht van overpad (om over de grond van de buren te gaan met auto of bijvoorbeeld fiets), recht van uitzicht (buurman verbieden op eigen grond te bouwen als daardoor het uitzicht wordt belemmerd), recht van overbouwing (garagemuur staat net op perceel van de buurman) of zelfs een stuk tuin dat gaandeweg door buurman in gebruik wordt genomen zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt, maar waaraan hij toch rechten meent te ontlenen.Hinder

+
Stel, u heeft last van luidruchtige buren, een klussende buurman, een drummende buurjongen, of een bovenbuurvrouw die regelmatig op haar hakken door het huis loopt. En stel dat uw buurman zijn hond de hele dag alleen laat terwijl deze regelmatig blaft? In zulke gevallen is het burenrecht uit boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing. Met name artikel 5:37 BW over burenhinder is hierbij belangrijk. Het is volgens dit artikel verboden om als eigenaar van een erf onrechtmatige hinder toe te brengen aan eigenaars van andere erven. Tevens is dit artikel toepasbaar op omwonende buren, het hoeft hier dus niet per se aangrenzende erven te betreffen. Stank, rook, of gas kan tenslotte een eind door de lucht worden gedragen. De hinderbepaling vormt een uitwerking van de onrechtmatige daad en geeft een specifieke bepaling voor het burenrecht.

 • De opgesomde vormen van hinder zijn niet uitputtend bedoeld.
 • Ook is van belang dat een vordering op basis van hinder ook door huurders kan worden ingesteld maar dan ook tegen de eigenaar van het pand van de buren.
 • Verder is van belang dat ook een gemeente vaak de buurman is en de bepalingen van het burenrecht ook gelden voor de gemeente.
 • Een eventuele vergunning of een bouwvergunning wil nog niet zeggen dat met een bouwwerk geen hinder kan worden veroorzaakt. Een vergunning is een publiekrechtelijke voorwaarde om te bouwen maar een buurman moet ook met een vergunning er voor zorgen dat hij geen hinder veroorzaakt door bijvoorbeeld een aanbouw neer te zetten van drie meter hoog en vier meter lengte en daarmee lucht en licht te ontnemen bij de buren. Ondanks de vergunning kan dat hinder opleveren.
 • Verder is van belang om te onderkennen dat we in een dichtbevolkt landje leven en we dus moeten geven en nemen en niet iedere overlast ook direct hinder veroorzaakt. Een afwijkende levensstijl kan daarom acceptabel zijn mits de overlast zo veel mogelijk wordt beperkt.


Aansprakelijkheid voor een opstal

+
De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij hij geen fout zou hebben begaan, indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. Onder opstal in de zin van art. 6:174BW worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Bij een openbare weg omvat zij mede het weglichaam en de weguitrusting. Het moet gaan om gebouwen en werken die door de mens duurzaam boven, op of onder de grond zijn aangebracht. Natuurlijke elementen, zoals bomen en struiken, vormen derhalve geen opstal. Tijdelijke en verplaatsbare constructies vormen evenmin een opstal; wel vallen alle bestanddelen van het gebouw of werk onder dit begrip.

Bijvoorbeeld:


Een schoorsteen die stevig op het dak zit en goed is onderhouden maar door een storm van een dak waait zal niet snel leiden tot aansprakelijkheid. Indien de schoorsteen niet is onderhouden en nog maar met een baksteen vast zit zal dat wel leiden tot aansprakelijkheid indien die schoorsteen bij een storm op uw auto terecht komt.


Overhangende takken

+
De hoofdregel is dat bomen twee meter van de erfgrens moeten staan en struiken en heggen een halve meter. Gewoonte of een plaatselijke verordening kunnen bepalen dat die afstand korter mag zijn. Bomen mogen ook niet op de erfgrens staan. Deze bepaling kan interessante discussies opleveren over de vraag wat een boom is en een struik.

Op de bepaling zijn een aantal uitzonderingen gemaakt:

 • De bomen of struiken komen niet boven een scheidsmuur.
 • Er is toestemming gegeven. Dat moet dan wel ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk zijn gegeven.
 • De afstand geldt niet indien het erf grenst aan de openbare weg of openbaar water.
 • De gemeentelijke kapvergunning of de Boswet kan een uitzondering opleveren omdat dat een voorwaarde is voor het kappen van een boom.
 • Er kan een erfdienstbaarheid zijn ontstaan om de bomen of heggen op die afstand te hebben staan. Dat is het geval indien de bezitter de beplanting langer dan tien jaar omafgebroken heeft laten staan en hij te goeder trouw was.
 • Na twintig jaar onafgebroken aanwezigheid van de boom verjaart de mogelijkheid om verwijdering te vorderen.

Terzake overhangende takken en doorschietende wortels heeft de buurman het recht die takken en wortels te verwijderen van zijn erf indien de bezitter is aangemaand dat zelf te doen en hij dat nalaat. Het hout mag u vervolgens in de eigen haard gooien. Vruchten die op uw erf vallen mag u opeten.Volg ons op Facebook!