Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Algemene vergadering van aandeelhouders
Noorland Juristen Menu

Algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van een vennootschap bestaat uit alle aandeelhouders en is de hoogste instantie van de vennootschap. Ze komt minstens eenmaal per jaar samen. In de algemene vergadering wordt het beheer en de vertegenwoordiging van een vennootschap gedelegeerd aan één of meer zaakvoerders.

Aandeelhouders zijn economisch eigenaar van de vennootschap waar zij aandelen van bezitten. Dit kan zowel een naamloze (NV) als besloten vennootschap (BV) zijn. Om pragmatische redenen hebben de aandeelhouders de dagelijkse leiding in het bedrijf overgedragen aan de directie van de vennootschap. De samenwerking (bestaande uit taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) tussen directie en aandeelhouders is deels dwingend bepaald in het Burgerlijk Wetboek (BW) 2 (rechtspersonen) en deels per vennootschap individueel bepaald in de statuten van de vennootschap. In de statuten kan ook een onderscheid worden geduid tussen verschillende soorten van aandelen. Die verschillen kunnen betrekking hebben zowel op zeggenschap (prioriteitsaandelen) als op een eventuele winstdeling (preferente aandelen).


De vergaderingen

+
Op grond van de statuten is de directie van de onderneming ten minste eenmaal per jaar verplicht om verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijks terugkerende algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Daartoe roept de directie, op de wijze zoals dat in de statuten is voorgeschreven, de aandeelhouders in vergadering tezamen. In deze vergadering doet de directie verslag van de gang van zaken en doet voorstel over de bestemming van een eventuele winst. In deze algemene vergadering van aandeelhouders worden ook de directieleden benoemd dan wel ontslagen. In het eenvoudigste geval is er een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die de enige aandeelhouder en de enige bestuurder is, zodat er voor de "vergadering" niet meerdere mensen bijeen hoeven te komen.

Naast de gewone algemene vergadering van aandeelhouders kan ook sprake zijn van een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Deze bijzondere vergadering kan tussentijds plaatsvinden op verzoek van zowel aandeelhouders als directie. De wijze van oproeping en stemming behoort in de statuten van de onderneming te zijn geregeld. Bij zowel de gewone algemene vergadering van aandeelhouders als de bijzondere vergadering van aandeelhouders geldt dat de spelregels als de bevoegdheden in de statuten moeten zijn vastgelegd.


Bevoegdheden

+
De AVA is het vennootschapsrechtelijke orgaan van de onderneming met de zogenaamde 'uiteindelijke macht'. Deze uiteindelijke macht doelt op het controlerende aspect van de algemene vergadering van aandeelhouders. De AVA maakt weliswaar geen beleid, maar is wel bevoegd het beleid van het bestuur te monitoren.

Sommige beslissingen binnen een vennootschap kunnen enkel door de algemene vergadering genomen worden. Deze zijn het benoemen en afzetten van bestuurders en commissarissen en hun vergoeding bepalen. Tijdens de algemene vergadering wordt de balans en de resultatenrekening goedgekeurd. Een andere belangrijke beslissing die een algemene vergadering kan nemen is het wijzigen van het kapitaal. Op deze manier kan ze nieuwe aandelen of converteerbare obligaties uitgeven. Ook een belangrijke factor is dat ze de statuten kan wijzigen.

De beslissingen worden genomen met een meerderheid van stemmen. Het stemmen is ook mogelijk via brief, of door iemand volmacht te geven, indien men niet op de bijeenkomst aanwezig kan zijn.


Structuurvennootschappen

+
De bevoegdheden van de AVA zoals hierboven uiteengezet gelden niet voor zogenaamde structuurvennootschappen.Volg ons op Facebook!