Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Curator
Noorland Juristen Menu

Curator

Een curator of bewindvoerder is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Er zijn twee verschillende situaties waarin een curator of bewindvoerder optreedt:

bij curatele en beschermingsbewind


Een curator of bewindvoerder is een persoon die wordt aangesteld door de kantonrechter als beheerder over het vermogen (goederen of geld) van iemand die onder curatele of beschermingsbewind is gesteld. De curator wordt bovendien ook betrokken bij andere belangrijke (persoonlijke) beslissingen. De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus (degene die onder curatele gesteld is), treedt namens hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de curandus. De bewindvoerder daarentegen treedt op als wettelijk vertegenwoordiger van de onderbewindgestelde voor slechts de financiële of zakelijke belangen. De onderbewindgestelde is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen niet-financiële of zakelijke belangen. De curator of bewindvoerder staat aan de kant van de curandus of onderbewindgestelde en behartigt zijn of haar belangen.

bij insolventie


Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen (insolvent is), kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd. Deze dient in het belang van de schuldeisers de failliete boedel te liquideren en binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen, zo mogelijk, schuldeisers een uitkering te doen toekomen. In dit geval staat de curator niet aan de kant van de gefailleerde, maar aan de kant van de schuldeisers. Hij behartigt dan ook hun belangen.Volg ons op Facebook!