Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Goederenrechtelijke overeenkomst
Noorland Juristen Menu

Goederenrechtelijke overeenkomst

Een goedenrechtelijke overeenkomst of zakelijke overeenkomst is binnen het goederenrecht of het zakenrecht een tweezijdige overeenkomst die bij de levering van goederen. Het idee achter dit juridische concept is de gedachte dat de nakoming van een verbintenis een rechtshandeling vormt.


Goederenrechtelijke overeenkomst in Nederland

+
De goederenrechtelijke overeenkomst is in het Nederlands burgerlijk recht omstreden. Sommigen lezen haar in artikel 3:86 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Onder invloed van de Duitse rechtsleer pleitte Paul Scholten voor het vereiste van een zakelijke overeenkomst bij levering.


Goederenrechtelijke overeenkomst in Duitsland

+
In het Duitse recht vervult de zakelijke overeenkomst bij levering een belangrijke functie. Zij wordt dingliche Einigung genoemd.


Schema

+

Rechtsfeitenschema Nederlands privaat- en publiekrecht
Feiten (gebeurtenissen, omstandigheden, handelingen, tijdsverlopen)
Rechtsfeiten
(gebeurtenissen, omstandigheden, handelingen, tijdsverlopen met rechtsgevolg)
Blote feiten

(gebeurte- nissen, omstandig- heden, menselijke hande- lingen, tijds- verlopen zonder rechts- gevolg)
Menselijke handelingen met rechtsgevolg Blote rechtsfeiten

(feiten met rechts- gevolg, zijnde
geen menselijke hande- lingen)

verjaring overlijden geboorte naburigheid
rechtshandelingen

(menselijke handelingen met beoogd rechtsgevolg)
Feitelijke handelingen

(menselijke handelingen met niet-beoogd rechtsgevolg)
Eenzijdige rechtshandelingen Meerzijdige rechtshandelingen Onrechtmatige daad

veroorzaken ongeluk, gevaarzetting

en/of

Strafbaar feit

moord, doodslag, diefstal
Rechtmatige daad

zaakwaar- neming, ongerecht- vaardigde verrijking, onverschul- digde betaling
Eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling Eenzijdige publiek- rechtelijke rechts- handeling

wetgeving besluit met algemene strekking, beschikking, vonnis
Meerzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling Meerzijdige publiek- rechtelijke rechts- handeling

afspraak tussen overheids- organen
Gerichte eenzijdige privaat- rechtelijke rechts- handeling

aanbod, aanvaarding, opzegging arbeids- overeen- komst
Ongerichte eenzijdige privaat- rechtelijke rechts- handeling

wilsbe- schikking, verwerping/ aanvaarding erfenis
Privaatrechtelijke overeenkomsten Overige privaat- rechtelijke meer- zijdige rechts- hande- lingen
Verbintenisscheppende obligatoire overeenkomst Goederen- rechtelijke overeen- komst

levering, cessie
Bevrijdende liberatoire overeen- komst

kwijt- schelding, afstand
Familie- rechte- lijke overeen- komst

huwelijks- overeen- komst
Overige overeen- komsten
Wederkerige overeen- komst

koop, huur
Eenzijdige overeen- komst

schenkingVolg ons op Facebook!