Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Consumentengeschillen
Noorland Juristen Menu

Consumentengeschillen

Heeft u een zaak gekocht maar voldoet deze niet aan de daaraan gestelde eisen? Had u iets anders verwacht te krijgen? Mag u een nieuw product verlangen of kunt u uw geld terugkrijgen? Wat zijn nu eigenlijk uw rechten? In negen van de tien gevallen wordt u na de aankoop geconfronteerd met gebreken aan de zaak. De zaak beantwoordt dan niet aan de overeenkomst en er is sprake van non-conformiteit.

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en een aanvaarding daarvan. Aanbod en Aanvaarding zijn beide rechtshandelingen en een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Van zo'n aanbod en aanvaarding hoeft u zich in de praktijk niet al te veel van voor te stellen. Het overhandigen van de boodschappen aan de caissière kan al gelden als een aanvaarding van de in de schappen aangeboden boodschappen. U rekent van uw kant af en laadt de boodschappen in uw tas.

Echter, er kan iets mis zijn gegaan met deze wil en daarmee met de rechtshandeling "aanvaarding". De verklaring van een persoon stemt op het moment van de verklaring wel overeen met zijn wil, maar deze wil is ondeugdelijk gevormd door externe oorzaken. U ziet een mooi schilderijtje staan en roept dat u dat wilt kopen. De verkoper zegt vervolgens verkocht en slaat 1 miljoen aan op de kassa omdat het een heuse van Gogh blijkt te zijn terwijl u dacht dat het ging om een waterafstotende reproductie voor uw badkamer. Andersom is ook mogelijk, u koopt een schilderij voor 1 euro terwijl de verkoper nu net denkt dat hij die spatvrije reproductie verkoopt terwijl het handelt om een echte.

Dit heeft vervolgens weer invloed op de koopovereenkomst. Alvorens hier verder op in te gaan zal eerst de koopovereenkomst aanbod komen.

Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW) art. 1: ‘Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.’ Deze overeenkomst kan mondeling danwel schriftelijk tot stand komen. Bij een mondelinge overeenkomst zal overigens de bewijsproblematiek een grote rol spelen. Het is dus verstandig alles schriftelijk vast te leggen.

Een gesloten koopovereenkomst brengt de volgende rechten en plichten met zich mee:

- Uw recht op overdracht van het eigendom van de zaak
- Uw recht op een deugdelijk product
- Uw plicht tot het betalen van het product


Consumentenkoop:

+
Consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper. Niet elke koopovereenkomst valt onder de regels van consumentenkoop. Consumentenkoop geldt alleen voor producten zoals levensmiddelen, wasmachines en auto's etc.. De regeling geldt niet voor diensten, zoals het boeken van een reis, het afsluiten van een verzekering of het aangaan van een lening.

Wettelijke regels


Consumentenkoop is wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). De regeling consumentenkoop omvat regels met rechten en plichten voor zowel de koper als de verkoper. Voor het kopen van producten of diensten op afstand (via telefoon, post, fax of internet) gelden er andere regels.

Belangrijkste bepalingen


Het belangrijkste bij consumentenkoop is dat het geleverde product moet voldoen aan de koopovereenkomst. Het product moet voldoen aan de eigenschappen die u als koper bij normaal gebruik op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Als dit niet het geval is kunt u eisen dat de overeenkomst wordt nagekomen. Denk daarbij aan herstel van een product dat niet goed is, of een onderdeel dat ontbreekt bij levering of vervanging. Als de verkoper de klachten niet binnen een redelijke termijn verhelpt, kunt u een beroep doen op ontbinding van de overeenkomst. De verkoper moet dan het gekochte terugnemen en de koopsom retourneren.

Wat is koop op afstand?


Bij koop op afstand is er geen fysiek contact tussen de koper en de verkoper en het product. Het kan gaan om producten die u koopt via internet, e-mail, televisie, postorderbedrijf, telefoon, bestelbonnen of fax.

Wet Koop op Afstand


Sinds 1 februari 2001 bestaat de Wet Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, kort gezegd de Wet Koop op Afstand. Deze wet biedt een aantal verplichtingen voor leveranciers en daardoor een betere bescherming voor de consument.

Wet niet altijd van toepassing


Niet elke aankoop via de telefoon valt aan te merken als een koop op afstand. Als u bij de plaatselijke winkel telefonisch een nieuwe koelkast bestelt is dat waarschijnlijk geen koop op afstand. De wet Koop op Afstand is alleen van toepassing bij een winkelier die normaal gesproken verkoopt via de telefoon, internet of de televisie.


Garanties:

+
Op bijna alle producten krijgt u garantie. Vaak biedt een verkoper u tegen een extra bedrag boven op de koopsom een aanvullende garantie aan. Dit is vaak in de vorm van een serviceverzekering. U doet er als koper verstandig aan goed te overwegen wat u hierdoor extra krijgt boven op de wettelijke rechten die u al heeft. De serviceverzekering biedt misschien niet veel meer dan u als koper al aan wettelijke rechten heeft. De garantie is namelijk niet afgelopen op het moment dat de garantieperiode verstreken is.

Garantieperiode


De garantieperiode hangt samen met de levensduur die u redelijkerwijs van het product mag verwachten. Verder is het evident dat de garantie op duidelijke en begrijpelijke wijze uw rechten of vorderingen beschrijft. Ook moet de garantie de naam en het adres van de verkoper of de producent vermelden en de duur en het gebied waarvoor de garantie geldt.

Overdragen garantie


De verkoper mag in de koopovereenkomst bepalen dat de garantie die hij aan u als koper heeft gegeven, niet kan worden overgedragen aan iemand anders. Dit betekent dat wanneer u garantie heeft gekregen op een bepaald product en u verkoopt dit product aan iemand anders, de garantie niet overgaat op de persoon aan wie u het product verkoopt.

Fabrieks- of verkopergarantie


Garantie kan gegeven worden door zowel de fabrikant als door de verkoper. Het is aan te raden om bij problemen altijd eerst naar de verkoper te stappen; hij is degene met wie u de (koop)overeenkomst gesloten hebt. Omdat u met de fabrikant geen overeenkomst heeft gesloten, kan deze aan de garantie allerlei beperkingen verbinden. Bijvoorbeeld dat het arbeidsloon bij een reparatie voor uw eigen rekening komt. Deze kosten moet u dan weer bij de verkoper proberen te verhalen.

Wettelijke garantie


U heeft wettelijk gezien altijd recht op een deugdelijk product. Aan deze rechten kan een extra garantie nooit afbreuk doen. Ook als u gebruik maakt van de fabrieks- of verkopergarantie, behoudt u uw rechten volgens de wet.

Bijgekochte garantie


Soms kunt u bij de aankoop van een product garantie bijkopen. Een dergelijke 'verzekering' klinkt heel aantrekkelijk, maar is voor een groot deels overbodig. Want volgens de wet moet de verkoper u immers ook zonder garantie een goed product leveren. Hij is en blijft aansprakelijk, mocht er iets aan mankeren. Zegt de verkoper dat u hem alleen kunt aanspreken als u een extra garantie bij hem koopt, laat hij u dus eigenlijk voor zijn eigen verplichtingen betalen. Toch biedt zo'n bijgekochte garantie wel iets extra's. Als uw wasmachine bijvoorbeeld na vierenhalf jaar onherstelbaar kapot gaat, heeft u met een bijgekochte garantie vaak recht op een nieuw exemplaar- zonder bijbetaling.

Bewijslast


Een ander voordeel is dat niet u, maar de verkoper moet aantonen waarom het product defect is. Dit 'bewijsvoordeel' kent de wet de eerste zes maanden na aankoop tegenwoordig ook. Als in de eerste zes maanden na aflevering van een product blijkt dat het niet aan de overeenkomst beantwoordt dan gaat de wet ervan uit dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aankoop. De verkoper moet eventueel maar aantonen dat het gebrek niet in het product zit, maar bijvoorbeeld door uw toedoen is ontstaan.


Dwaling:

+
Dwaling is evenals bedrog, en misbruik van omstandigheden een wilsgebrek. Hiervan is sprake als de wil en verklaring weliswaar overeenkomen, maar de wil op onzuivere wijze is gevormd. De rechtshandeling komt in dat geval gewoon tot stand, maar deze is vernietigbaar.

Voorbeeld: Verkeerde informatie


U koopt een auto om hiermee met uw caravan op vakantie te gaan. De auto is goed, maar kan geen caravan trekken. De verkoper heeft dit niet aan u verteld, terwijl hij wist dat dit belangrijk voor u was. Het kan ook zijn dat de verkoper zelf geen goede informatie heeft gekregen, en dat hij u daarom verkeerde informatie geeft.

Voorbeeld: Te weinig informatie


U bestelt een proefnummer van een tijdschrift. Maar u hebt ineens een abonnement voor een half jaar afgesloten. Dit was u niet verteld. De verkoper moet begrijpen dat u een proefnummer bestelt om iets te proberen, niet om een abonnement af te sluiten.

Wanneer is er geen sprake van dwaling?


Bij uw aankoop had u speciale wensen. Maar u hebt dit niet aan de verkoper laten weten. Bij uw aankoop twijfelde u over het product. U wist niet zeker of het product kon doen wat u ermee wilde gaan doen. Maar u hebt dit niet bij de verkoper nagevraagd.

Wat moet u doen als u te maken krijgt met dwaling?


Vindt u dat er in uw geval sprake is van dwaling? Dan moet u dit aantonen. Doe dit zo snel mogelijk. U kunt een brief sturen naar de verkoper. Schrijf in de brief dat u de overeenkomst vernietigt jegens dwaling. U hebt dan recht op uw geld terug, en u moet het product teruggeven.


Conformiteit:

+
In Nederland blijft de verkoper niet slechts tijdens de garantie, maar in feite onbeperkt aansprakelijk, zolang dat tenminste redelijkerwijze kan worden verlangt. Stel dat een product een levensduur heeft van 10 jaar en na 7 jaar doet zich een gebrek voor, dan is de verkoper hierop volgens ons recht alsnog aan te spreken. Dit laatste is geregeld in artikel 17 van Boek 7 BW. Dat zegt dat degene die iets verkoopt (een artikel of een dienst) de plicht heeft een goed product te leveren. Dit is het zogenaamde conformiteitbeginsel. Dit houdt in dat het product moet voldoen aan de verwachtingen die je als consument redelijkerwijze mag hebben. Zo mag je verwachten dat een wasmachine niet binnen drie jaar versleten lagers heeft. De klant heeft dus ook rechten na (buiten) de garantietermijn. Maar; dit betekent niet dat het altijd volledig kosteloos moet. Ook de klant zal een deel van de kosten redelijkerwijs moeten dragen, perslot van rekening heeft het apparaat een tijd goed gefunctioneerd.


Acties ingeval van non-conformiteit:

+
Als de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt bevat art. 7:21 BW voor de koper een drietal bijzondere bevoegdheden om alsnog nakoming van de verbintenis van de verkoper te vorderen: aflevering van het ontbrekende, herstelvervanging. De verkoper dient deze verplichtingen binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper na te komen. De koper heeft er recht op dat de goederen kosteloos door herstel of vervanging in overeenstemming met de overeenkomst worden gebracht. Bij kosten wordt met name gedacht aan kosten van verzending, loon en materiaal.


Ontbinding:

+
Ontbinding vormt een belangrijk recht van de koper. Een ontbinding is enkel mogelijk indien er sprake is van een tekortkoming. Men mag niet ontbinden indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Ingeval van de consumentkoper heeft deze er ook recht op dat de prijs op passende wijze wordt verminderd evenredig met de mate van afwijking. Ontbinding of prijsvermindering is bij consumentenverkoop pas mogelijk wanneer herstel of vervanging niet mogelijk is of niet gevergd kan worden, of de verkoper aan een verzoek hiertoe geen gevolg geeft.


Volg ons op Facebook!