Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Alimentatie
Noorland Juristen Menu

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Na een scheiding verstrekt de meest draagkrachtige partner alimentatie aan de minst draagkrachtige. Bij de beoordeling van de draagkracht wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen. Ook kan een ouder aan een kind alimentatie verstrekken.

Partneralimentatie


Na een scheiding vervalt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien, dan moet de ander alimentatie betalen.

Kinderalimentatie


Ouders moeten tot hun kinderen 18 jaar zijn de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Maar als een kind 18 wordt, houdt de financiële verplichting niet op. Ouders moeten tot hun kind 21 jaar wordt, de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Dit heet ook wel voortgezette onderhoudsplicht.


Hoe regel u alimentatie

+
U regelt alimentatie in onderling overleg of via de rechter. U kunt alimentatie regelen als uw relatie eindigt, maar ook erna. Bijvoorbeeld als uw persoonlijke of financiële omstandigheden wijzigen.

Alimentatie samen afspreken bij beëindiging huwelijk


Bij beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning, kunt u met uw ex-partner afspraken maken over alimentatiebetaling. U kunt een afspraak maken over alimentatie voor de ex-partner en voor de minderjarige kinderen. Zo'n afspraak kan in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd, bijvoorbeeld het scheidingsconvenant. Dit kan gebeuren in overleg met een advocaat of notaris.

Alimentatie samen afspreken na beëindiging relatie


Als u bij de beëindiging van uw relatie afspreekt geen alimentatieregeling te treffen, kan dat altijd op een later moment nog geregeld worden. Bijvoorbeeld als na verloop van tijd een van beiden niet meer in het eigen levensonderhoud kan voorzien. U kunt dan met uw ex-partner een schriftelijke afspraak maken en deze beiden ondertekenen. Ook kunt u afspreken om uw bestaande alimentatieregeling te wijzigen.

Alimentatie regelen via de rechter


De rechter kan een alimentatieregeling vaststellen als u en uw ex-partner samen geen afspraken maken over een alimentatieregeling en een van u beiden heeft toch financiële ondersteuning nodig.

Wijzigen alimentatieregeling


De rechter kan op verzoek een bestaande alimentatieregeling wijzigen als na verloop van tijd het vastgestelde of afgesproken bedrag niet meer redelijk is door gewijzigde omstandigheden. Dat kan ook als de rechter bij zijn eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of van onvolledige gegevens. Tenslotte kan de rechter ook een afspraak in een scheidingsconvenant wijzigen of intrekken. Zoiets kan gebeuren als een van u een heel verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en de ander dat destijds als juist heeft aangenomen. Er is dan sprake van 'grove miskenning van behoefte of draagkracht'. De rechter vermeldt in de beschikking op welke datum de alimentatie of de wijziging daarvan ingaat.

Kinderalimentatie regelen


Voor kinderalimentatie geldt dat u in onderling overleg afspraken kunt maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter bekijkt of het overeengekomen bedrag naar verhouding niet te laag is. Als de rechter dat nodig vindt, kan hij een ander bedrag vaststellen volgens de geldende tremanormen (deze normen worden door rechtbanken gebruikt om alimentaties uit te rekenen). De rechter stelt een bedrag per kind vast dat meestal maandelijks moet worden betaald. De rechter kan ook voor een meerderjarig kind een bedrag vaststellen als ouder en kind er niet samen uitkomen. In de beslissing van de rechter staat wanneer de eerste betaling moet worden gedaan. Hij kan in de beslissing ook voorwaarden opnemen.

Aanvullende bijstandsuitkering


Het kan gebeuren dat u of uw ex-partner niet genoeg heeft aan de alimentatie om in het levensonderhoud te voorzien. Het is dan mogelijk een aanvullende bijstandsuitkering aan te vragen bij de sociale dienst in de eigen woonplaats. De gemeentelijke sociale dienst gaat dan na in hoeverre de ex-partner onderhoudsplichtig is en of de uitgekeerde bijstand op de ex-partner is te verhalen.


Hoe lang moet u kinderalimentatie betalen

+
De alimentatieplicht voor uw kind geldt tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette financiële verplichting om in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien, tot uw kind 21 wordt. Studiefinanciering en inkomen kunnen redenen zijn om minder alimentatie te betalen.

Verlagen of stoppen kinderalimentatie


Het kan voorkomen dat uw kind in zijn eigen onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat het werkt. De betaling van alimentatie kan dan in overleg verlaagd of gestopt worden. Bij een kind onder de 18 jaar doet u dit in overleg met de verzorgende ouder. Is uw kind tussen de 18 en 21 jaar, dan doet u dit in overleg met uw kind. Kunt u het samen niet eens worden, dan kunt u naar de rechter gaan.

Betaling kinderalimentatie per maand of kwartaal


U betaalt elke maand of elk kwartaal het vastgestelde bedrag voor uw kind aan de verzorgende ouder. U spreekt samen af hoe de betalingen in de praktijk worden gedaan.

Onderhoudsplicht bij gezamenlijk gezag


U bent ook onderhoudsplichtig wanneer u samen met uw ex-partner het gezamenlijk gezag over het kind heeft. Ook als het gezamenlijk gezag ophoudt en de rechter het gezag toewijst aan uw ex-partner, blijft uw onderhoudsplicht bestaan. Deze duurt meestal net zo lang als het gezamenlijk gezag heeft geduurd.

Onderhoudsplicht stiefouder zonder gezag


Wanneer u een stiefouder bent zonder gezag over het kind, maar wel getrouwd bent met de ouder en samen met het kind tot een gezin behoort, heeft u ook een onderhoudsplicht. Uw financiële verplichting houdt in dat geval op als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt.

Onderhoudsplicht bij getrouwde kinderen


Is uw kind getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan geldt de onderhoudsplicht ook. Maar de onderhoudsplicht van de echtgenoot van uw kind gaat boven de onderhoudsplicht van de ouders.

Kinderalimentatie in de vakantie


Betaalt u alimentatie voor uw kind en logeert uw kind tijdens de vakantie bij u, dan moet u de alimentatie in deze periode doorbetalen. Bepaalde kosten voor het kind lopen tijdens de vakantie immers gewoon door, zoals verzekeringen en contributies. U kunt hierover met uw ex-partner andere afspraken maken of de rechter kan hier iets anders over hebben besloten.


Hoe lang moet u partneralimentatie betalen

+
U kunt zelf met uw ex-partner afspreken hoe lang u partneralimentatie betaalt. U kunt deze periode ook laten vastleggen door de rechter. Als de vastgestelde periode eindigt, stopt uw betalingsverplichting. Als u geen afspraken heeft gemaakt over de duur van de betaling, gelden andere regels.

Partneralimentatie zonder einddatum


Als er geen einddatum is vastgelegd, hangt het af van het moment dat de betalingsregeling is ingegaan wanneer uw betalingsverplichting ophoudt. Er is een verschil of de regeling is ingegaan voor of na 1 juli 1994.

Betaling alimentatie ingegaan na 1 juli 1994


Vanaf 1 juli 1994 gelden wettelijke termijnen voor de maximale duur van partneralimentatie. Is de termijn die van toepassing is op uw situatie verstreken, dan houdt uw betalingsverplichting automatisch op. De verschillende termijnen zijn:

 • Periode van 12 jaar, deze periode geldt voor een huwelijk met kinderen. Ook geldt deze periode voor een huwelijk zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd.
 • Periode van maximaal 5 jaar, deze periode geldt voor een huwelijk zonder kinderen dat niet langer dan 5 jaar heeft geduurd. Uw betalingsverplichting duurt net zo lang als uw huwelijk heeft geduurd.

Regels partneralimentatie ook voor geregistreerd partnerschap


Bovenstaande regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Als uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om eindigt, moet u zelf in de beëindigingovereenkomst een afspraak maken over de tijd dat u partneralimentatie betaalt.

Betaling alimentatie ingegaan voor 1 juli 1994


Als de alimentatiebetaling al voor 1 juli 1994 is ingegaan en er geen einddatum is vastgelegd, eindigt uw betalingsverplichting niet automatisch. Wilt u de betaling stopzetten, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechter.

Start betaling partneralimentatie


U begint met het betalen van alimentatie als de scheiding officieel is. Bij een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is dit wanneer de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij een scheiding van tafel en bed is dit wanneer de scheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Wijziging situatie ex-partner


Uw partneralimentatieplicht eindigt ook als de financiële of persoonlijke situatie van uw ex-partner wijzigt. Dit is het geval in de volgende situaties:

 • Uw ex-partner gaat meer verdienen en kan in zijn of haar eigen onderhoud voorzien.
 • Uw ex-partner trouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen met een nieuwe partner.
 • Uw ex-partner is overleden.


Hoe wordt de hoogte van partneralimentatie bepaald

+
De rechter houdt bij het vaststellen van het alimentatiebedrag rekening met de behoefte van degene die alimentatie vraagt of ontvangt. Ook houdt de rechter rekening met de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen. De rechter weegt de behoefte van de ene partij af tegen de draagkracht van de andere partij. Het kan voorkomen dat de een het gevraagde bedrag nodig heeft om rond te komen, maar dat de ander dat bedrag absoluut niet kan opbrengen. De rechter kan dan nooit het gevraagde bedrag als alimentatie vaststellen.

Financiële gevolgen van de scheiding


De rechter moet de financiële gevolgen van de scheiding zo eerlijk mogelijk over beide partijen verdelen. Heeft u bijvoorbeeld geen eigen inkomsten, maar kunt u wel werken, dan houdt de rechter daar rekening mee.

Woonkosten bij scheiding


De rechter houdt ook rekening met de woonkosten. Misschien kan één van beide partijen goedkoper gaan wonen of een deel van het huis verhuren. Misschien zijn er nog thuiswonende kinderen die al verdienen. De rechter kijkt dan of zij kostgeld kunnen betalen. Het gaat er dus niet om of iets wel of niet gebeurt. Voor de rechter is van belang of iets in redelijkheid kan worden gevraagd.

Beslissing rechter partneralimentatie


De rechter baseert zijn beslissing op de informatie in het verzoekschrift en het verweerschrift en op de informatie die beide partijen en hun meerderjarige kind op de zitting geven. Geef daarom zowel in uw verzoekschrift/verweerschrift als op de zitting alle informatie die van belang is. Zowel over uzelf, als over de situatie van de andere partij. Het moet wel om zakelijke informatie gaan, die voor de vaststelling van de alimentatie van belang is en waarvan u de bewijsstukken kunt laten zien.

Inkomsten en uitgaven


De volgende inkomsten en uitgaven (te verminderen met de toeslagen of kortingen waarop aanspraak kan worden gemaakt) zijn van belang voor het oordeel van de rechter:

 • inkomsten uit arbeid;
 • studiefinanciering;
 • uitkeringen;
 • pensioen;
 • inkomsten uit onderhuur;
 • rente en andere inkomsten uit vermogen;
 • bijdragen aan het huishouden van anderen, met wie u een gemeenschappelijke huishouding voert;
 • bestaande mogelijkheden om inkomsten uit te breiden;
 • uw vermogen;
 • huurbetalingen;
 • aflossingen van uw hypotheek, rente en vaste lasten. Daarbij moet u ook het deel van de hypotheek vermelden dat nog niet is afbetaald. Elk jaar geeft de hypotheekbank een overzicht van het nog af te lossen hypotheekbedrag;
 • verzekeringen;
 • noodzakelijke regelmatige reiskosten;
 • financiële verplichtingen voor anderen;
 • kosten van bijzondere medische verzorging voor uzelf of voor uw gezinsleden;
 • kosten die u moet maken om uw werk te kunnen uitoefenen;
 • schulden.

Zelf berekenen alimentatie • Via de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) kunt u tegen betaling de Geldwijzer Alimentatie bestellen. In de Geldwijzer Alimentatie staat uitvoerig beschreven hoe de rechter alimentatie vaststelt.
 • Het Tremarapport Alimentatienormen bevat normen of richtlijnen, die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. Het rapport wordt samengesteld door de Werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Gevolgen alimentatie bij samenwonen of hertrouwen


De rechter kan op verzoek het alimentatiebedrag wijzigen als de omstandigheden van u of uw ex-partner gewijzigd zijn. Als degene die alimentatie ontvangt opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, vervalt het recht op alimentatie voorgoed. Als degene die alimentatie betaalt opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap sluit of gaat samenwonen, heeft dat vaak gevolgen voor diens draagkracht. Het kan zijn dat zo iemand meer geld nodig heeft voor het nieuwe gezin en daarom aan de rechter vraagt om vermindering van de alimentatie.


Wat kunt u doen als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt

+
Wanneer uw ex-partner de kinderalimentatie of partneralimentatie niet betaalt, kunt u de hulp van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel gelden enkele voorwaarden om van de hulp gebruik te kunnen maken.

Voorwaarden hulp LBIOU kunt alleen hulp inroepen van het LBIO als:

 • De alimentatiebijdrage door de rechter is vastgesteld;
 • Er minimaal 1 maand achterstand is (u ontvangt niets of te weinig);
 • De betalingsachterstand minimaal € 10 is;
 • De achterstand niet ouder dan 6 maanden is;
 • Uw ex-partner op de hoogte gesteld is van het rekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie over kan maken.

Werkwijze LBIO


Het LBIO int de alimentatie bij uw ex-partner en keert deze vervolgens aan u uit. Hiertoe kan het LBIO een aantal maatregelen nemen, zoals beslag laten leggen op het salaris, de uitkering of (on-)roerende goederen van uw ex-partner. De kosten hiervoor komen voor rekening van uw ex-partner.

Andere hulp bij innen alimentatie


U bent niet verplicht gebruik te maken van het LBIO. Zo kunt u ook een deurwaarder inschakelen om bijvoorbeeld beslag op het loon van uw ex-partner te leggen. Een andere optie is Noorland Juristen. Bij Noorland Juristen werken juristen die zich hebben gespecialiseerde in alimentatiezaken.


Volg ons op Facebook!