Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
OZB
Noorland Juristen Menu

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken. Elke eigenaar van een onroerende zaak betaalt (OZB). Ook mensen die gebruik maken van een pand dat geen woning is, betalen OZB.

Eigenarenbelasting en gebruikersbelasting


Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting opgelegd als een gebruikersbelasting. Sinds 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen komen te vervallen. De OZB bestaat sinds die tijd alleen nog maar uit de eigenarenbelasting. Huurders van woningen betalen dus geen OZB meer. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt de gebruikersbelasting nog wel.

Hoogte OZB


De waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde) bepaalt de hoogte van de OZB. De te betalen belasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt de hoogte van het percentage vast. Voor eigenaren en gebruikers van onroerende zaken gelden verschillende percentages. U kunt geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief of de tariefsverhoging. U kunt wel bezwaar maken als u niet de juiste persoon voor de aanslag bent of het pand niet meer huurt of bezit, en u kunt bezwaar maken tegen de waardering op de WOZ-beschikking. U kunt ook uw mening over de hoogte van het tarief kenbaar maken bij de gemeenteraad.

Tarieven OZB


Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief. Zij moeten wel rekening houden met de stijging van de collectieve lastendruk. Deze is afgesproken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de lasten voor de burger niet onevenredig te laten stijgen.

Eigenaren en gebruikers


Als u op 1 januari van een jaar eigenaar of genothebbende (bijvoorbeeld erfpachter) bent van een onroerende zaak, betaalt u het eigenarendeel OZB. Bent u op 1 januari gebruiker of huurder van een onroerende zaak die geen woning is, dan betaalt u het gebruikersdeel OZB.

Jaarlijkse waardering


Sinds 2008 wordt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande jaar.

Woning of niet-woning


Sommige onroerende zaken zijn maar gedeeltelijk in gebruik als woning. Als de waarde van het woondeel van een pand meer dan 70% van de totale waarde bedraagt, wordt het aangemerkt als een woning voor de OZB. In veel gevallen kunt u bij de gemeentelijke belastingdienst een opgave van de waarde van het woondeel aanvragen. Deze waarde is ook van belang voor het eigenwoningforfait inkomstenbelasting (IB) en de waterschapsbelasting.

Verhuizen


Wanneer u na 1 januari verhuist, heeft dit geen invloed op de OZB. De eigenaar of gebruiker op 1 januari is belastingplichtig en moet betalen. Dit is wettelijk geregeld en geldt dus voor alle gemeenten in Nederland. Meestal wordt de eigenarenbelasting bij een verkoop door de notaris verrekend tussen koper en verkoper. De verkopende partij moet dan de OZB aan de gemeente betalen. Dit is overigens geen recht, maar een veel voorkomend gebruik.


Volg ons op Facebook!