Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Artikel 12 Sv-procedure
Noorland Juristen Menu

Artikel 12 Sv-procedure

De term artikel 12 Sv-procedure (ook wel verkort tot artikel 12 procedure) verwijst naar artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering. Dit artikel en enkele erop volgende artikelen bieden aan een rechtstreeks belanghebbende (veelal het slachtoffer) de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan (of de vervolging te staken) ter zake een strafbaar feit. Een beslissing tot niet-vervolging heet een sepotbeslissing. Het is hiervoor niet noodzakelijk dat deze belanghebbende ook aangifte van het feit heeft gedaan.

Het gerechtshof is bevoegd van een dergelijke vordering kennis te nemen. Als nooit voorlopige hechtenis is gevorderd, of een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld, en dus ook geen ‘kennisgeving van niet verdere vervolging’ in de zin van de artikelen 244 e.v. Sv is betekend, is de beklagtermijn van artikel 12l, lid 2 Sv, niet van toepassing. Voor het indienen van het beklag is dan geen termijn voorgeschreven; normaal is deze termijn drie maanden. Het gerechtshof toetst of een vervolging van verdachte haalbaar zou zijn en of die vervolging opportuun is. Met name de toepassing van het tweede criterium (toetsing aan het opportuniteitsbeginsel) is soms onduidelijk. Oordeelt het gerechtshof dat aan beide criteria is voldaan, dan beveelt zij de vervolging.

Het Openbaar Ministerie is dan verplicht de verdachte te vervolgen. Dat wil zeggen: de zaak voor de bevoegde rechter te brengen en daartoe bewijs te verzamelen.

In Caribisch Nederland is een vergelijkbare procedure vastgelegd in artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering BES. Het klaagschrift dient te worden ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.


Voorbeelden

+

Voorbeeld van een proces na een succesvolle artikel 12 Sv-procedure:

  • Het proces tegen Geert Wilders (vrijgesproken).

Verder voorbeeld van vervolging na een succesvolle artikel 12 Sv-procedure:

  • De vervolging van Joris Demmink; het Openbaar Ministerie werd hiertoe bevolen door het gerechtshof Arnhem, na een artikel 12 procedure aangespannen door twee Turkse mannen.

Voorbeeld van een niet succesvolle artikel 12 Sv-procedure:

  • Procedure tegen niet-vervolging Vereniging Martijn, aangespannen door ouders van een seksueel misbruikt kind, die de vereniging beschuldigden van uitlokking en medeplichtigheid.


Wetboek

+

Artikel 12 Wetboek van Strafvordering:  1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een officier van justitie bij het landelijk parket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof te s-Gravenhage bevoegd.
  2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.Volg ons op Facebook!