Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Internationaal strafrecht
Noorland Juristen Menu

Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht betreft strafrecht dat krachtens het internationale recht is opgesteld, en dat voorziet in het strafbaar stellen en vervolgen van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan bepaalde ernstige misdrijven die door de internationale gemeenschap gezien worden als een schending van specifieke door het internationale recht beschermde normen.

Internationaal strafrecht behandelt grofweg vier typen misdrijven, namelijk: genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het internationale misdrijf van agressie. Het verschil tussen normaal strafrecht en internationaal strafrecht ligt niet zozeer in de misdrijven die vervolgd worden, maar in de rechtsbronnen die gebruikt worden. Het internationaal strafrecht krijgt dus een plaats naast en boven het nationale strafrecht dat ook van toepassing zou kunnen zijn.

Internationaal strafrecht moet voorzien in de lacunes die kunnen ontstaan:

 • doordat nationale wetgeving ontbreekt of buiten werking is gesteld,
 • doordat vervolging achterwege blijft,
 • doordat machthebbers zichzelf en de eigen kring buiten vervolging stellen middels amnestie en/of gratie,
 • doordat een centrale overheid haar gezag niet kan doen gelden.

Het internationaal strafrecht kent eigensoortige complicaties:

 • het kan een groot probleem zijn om verdachten te pakken te krijgen, of uitgeleverd te krijgen,
 • grote afstanden bemoeilijken de procesvoering (bewijsstukken verzamelen, getuigen oproepen),
 • grote kosten,
 • er moet een land bereid worden gevonden om een veroordeling tot gevangenisstraf ten uitvoer te brengen.


Formeel internationaal strafrecht

+
Op basis van het Statuut van Rome (1998) is in 2002 het Internationaal Strafhof opgericht. In 2005 zijn de eerste verdachten aangeklaagd. In 2006 is de eerste verdachte aan dit hof overgedragen. Artikel 5 van het statuut bepaalt de rechtsmacht van het hof.

Het Internationaal Strafhof is voorafgegaan door twee ad-hoctribunalen: het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal. Bij deze drie instanties omvat de rechtsmacht: genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Daarnaast kennen alle instanties nog vaak eigen afwijkende rechtsmacht:

 • Bij het Joegoslavië-tribunaal omvat de rechtsmacht bovendien: schending van de Geneefse Conventies van 1949.
 • Bij het Rwanda-tribunaal omvat de rechtsmacht: schending van artikel 3 van de Geneefse Conventies en het Tweede Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève.
 • Bij het Internationaal Strafhof omvat de rechtsmacht: vanaf 2017 schending van artikel 2 lid 4 Handvest van de Verenigde Naties — ook wel misdrijf van agressie of misdaad tegen de vrede genoemd.


Materieel internationaal strafrecht

+
Het Statuut van Rome: Artikel 6 geeft een definitie van genocide, Artikel 7 geeft een definitie van misdaden tegen de menselijkheid, Artikel 8 geeft een definitie van oorlogsmisdaden.Volg ons op Facebook!