Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Koersmanipulatie
Snelmenu
[ Verbergen ]
 • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Koersmanipulatie

Koersmanipulatie (of marktmisbruik) is, volgens het Belgisch strafrechtsysteem, een misdrijf. Fraudeurs verspreiden geruchten over een bedrijf dat voor een hoge prijs gaat overgenomen worden en de koers dus zal stijgen. De fraudeurs kopen goedkoop en verkopen duur. De onwetende kopers blijven met het koersverlies achter.


Strafbaarheid

+
In België is marktmisbruik strafbaar gesteld in de wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten van 2 augustus 2002. Volgens artikel 25.§1 is het eenieder verboden:

 1. Die over informatie beschikt waarvan hij weet of zou moeten weten dat het voorkennis betreft:
  • voor eigen of voor andermans rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks de financiële instrumenten waarop deze voorkennis betrekking heeft (...) te verkrijgen of te vervreemden of te pogen deze te verkrijgen of te vervreemden;
  • deze voorkennis aan iemand anders mede te delen, tenzij dit gebeurt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie;
  • op grond van deze voorkennis iemand anders aan te bevelen om de financiële instrumenten waarop deze voorkennis betrekking heeft, (...) te verkrijgen of te vervreemden of door anderen te doen verkrijgen of vervreemden;
 2. transacties uit te voeren of orders te plaatsen:
  • die valse of misleidende signalen geven of kunnen geven over het aanbod van, de vraag naar of de koers van één of meer financiële instrumenten;
  • waarbij één of meer personen op basis van onderlinge afspraken de koers van één of meer financiële instrumenten op een abnormaal of kunstmatig peil houden, tenzij de persoon die de transacties heeft uitgevoerd of de orders heeft geplaatst, aannemelijk maakt dat zijn beweegredenen legitiem zijn en dat de betrokken transacties of orders beantwoorden aan (gebruikelijke marktpraktijken op de relevante markt);
 3. transacties uit te voeren of orders te plaatsen waarbij gebruik wordt gemaakt van fictieve constructies of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding;
 4. informatie of geruchten te verspreiden, via de media, het Internet of om het even welk ander kanaal, die (onjuiste) of misleidende signalen geven of kunnen geven over financiële instrumenten, waarbij de betrokken persoon wist of had moeten weten dat de informatie (onjuist) of misleidend was;
 5. andere handelingen te stellen, bepaald door de Koning op advies van de FSMA, die de goede werking, de integriteit en de transparantie van de markt belemmeren of verstoren of dit kunnen doen;
 6. deel te nemen aan elke afspraak die ertoe zou strekken handelingen te stellen als bedoeld in 1° tot 5°;
 7. éen of meer andere personen ertoe aan te zetten daden te stellen die, indien hij deze zelf zou stellen, verboden zouden zijn krachtens 1° tot 5°.

Sanctie


De FSMA kan een geldboete opleggen bij inbreuk op deze wet. Dit dient te gebeuren in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en hangt af van de ernst van de feiten.


Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

 • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
 • Like onze facebookpagina;
 • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.