Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Schadevergoeding
Snelmenu
[ Verbergen ]
  • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Schadevergoeding

Heb ik als slachtoffer recht op schadevergoeding?

+

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit, kan de rechter de verdachte verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Een verplichting tot schadevergoeding kan samen met andere straffen of maatregelen worden opgelegd.

Schadevergoeding tijdens strafproces


Als een strafzaak voor de rechter wordt gebracht, kunt u als slachtoffer proberen in datzelfde proces uw schade te verhalen. U voegt uzelf dan in het strafproces. Heeft u zich gevoegd, dan spreekt de rechter zich uit over:

  • de straf die de verdachte krijgt;
  • de toekenning van uw schadevergoeding.

Zelf de verdachte aansprakelijk stellen


U kunt ook zelf de verdachte aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. U doet dat door een procedure te starten voor de burgerlijke rechter. Dit heet een civiele procedure. Een civiele procedure is niet eenvoudig en kan lang duren. Het is daarom verstandig juridisch advies in te winnen voordat u aan deze procedure begint.

Schadevergoeding via uw verzekering


Uw schade kan geheel of gedeeltelijk door uw eigen verzekering gedekt zijn. Bijvoorbeeld via uw inboedelverzekering bij inbraak of uw ziektekostenverzekering bij medische kosten. Het is belangrijk dat u uw verzekering zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de schade die u heeft geleden.

Uitkering door het Schadefonds Geweldsmisdrijven


Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven een eenmalige financiële tegemoetkoming te geven. Het schadefonds kan u een schadevergoeding uitkeren voor immateriële schade zoals pijn, angst en verlies van levensvreugde. Deze uitkering bedraagt maximaal € 9.100,-. Als u ook materiële schade heeft geleden, bijvoorbeeld door medische kosten, reiskosten en vermindering van inkomen, kan het fonds u daarvoor ook een uitkering toekennen. De vergoeding voor materiële schade is maximaal € 22.700, -.

Subsidieregeling Schadefonds Geweldsmisdrijven


Als u slachtoffer bent geworden van een overval of uw bedrijf is overvallen, kunt u de kosten van beveiligingsmaatregelen terugkrijgen via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor het bevestigen van verlichting bij de voordeur of het aanbrengen van beveiligingscamera's in een bedrijf. Per aanvraag kunt u maximaal € 1.000, - terugkrijgen.

Schadevergoeding via het Waarborgfonds Motorverkeer


Op het Waarborgfonds Motorverkeer kunt u een beroep doen wanneer u autoschade of motorschade heeft, maar de dader onbekend is. Is de dader wel bekend, dan verhaalt u normaal gesproken de schade op zijn of haar verzekeringsmaatschappij. Maar soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld als het motorvoertuig onverzekerd of gestolen is. Ook dan kunt u voor een schadevergoeding terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer.


Hoe kan ik als slachtoffer schadevergoeding krijgen tijdens het strafproces?

+
Wanneer u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u recht hebben op een schadevergoeding. U kunt om een vergoeding van de schade vragen in het strafproces. Dit kunt u schriftelijk doen via een zogeheten voegingsformulier of u kunt dit mondeling doen op het moment van de zitting. Allebei de mogelijkheden noemen we voegen. De officier van justitie vraagt de rechter dan om ook een uitspraak te doen over uw schadevergoeding. U hoeft dus niet een aparte procedure te starten om uw schade vergoed te krijgen. Aan het voegen in het strafproces zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden voor voegen in het strafproces


U kunt zich alleen in het strafproces voegen onder de volgende voorwaarden:


Manieren om te voegen in het strafproces


U kunt zich voegen in het strafproces met een voegingsformulier. Dit moet u vóór de rechtszitting doen. U hoeft dan niet tijdens de rechtszitting aanwezig te zijn, tenzij u door de rechter wordt opgeroepen. U kunt zich ook tijdens de rechtszitting voegen. U moet dan een opgave doen van uw schade en de omstandigheden waaronder deze schade is opgetreden. Dit kunt u schriftelijk doen door de rechter of griffier kort voor de rechtszitting de opgave te geven of mondeling door tijdens de zitting tegen de rechter te zeggen dat u schadevergoeding eist.

Voegingsformulier


Het voegingsformulier krijgt u van de officier van justitie. U kunt het voegingsformulier ook hier downloaden, zie kopje Downloads. Vergeet nooit het gegevensblad('Gegevens slachtoffer') bij het voegingsformulier te doen, welke u eveneens hier kunt downloaden. Het ingevulde formulier geeft u aan de officier of stuurt u zo spoedig mogelijk naar het parket waar de officier werkt. Weet u niet waar u het formulier heen moet sturen, neem dan contact op met een Slachtofferloket bij u in de buurt. U vindt de adressen op de site van het Slachtofferloket.

Schadevergoeding zonder strafproces


Is er geen strafproces, dan kan ook geen schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. U heeft dan wel andere mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen.

Meer informatie voegen in het strafproces


Voor meer informatie over voegen in het strafproces en hulp bij het invullen van het voegingsformulier kunt u terecht bij Slachtofferhulp Nederland.


Wat kan ik doen bij autoschade of motorschade als de dader onbekend is?

+
Als u schade aan uw auto of motor heeft, en de dader is onbekend, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds vergoedt in veel gevallen de schade. U moet wel kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig en dat u heeft geprobeerd de aansprakelijke persoon te achterhalen.

Voorwaarden indienen schadeverzoek


Een verzoek tot schadeclaim moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Zo moet de schade altijd veroorzaakt zijn door een motorvoertuig of een daaraan gekoppelde aanhanger. Ook moet het vaststaan dat niet u, maar een tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Identiteit veroorzaker schade achterhalen


Heeft u schade geleden door een onbekende veroorzaker, dan mag u het daar niet bij laten. U moet zich aantoonbaar hebben ingespannen om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een politieaangifte, een buurtonderzoek of een advertentie. Deze acties moet u zo snel mogelijk na de schadegebeurtenis uitvoeren. Wacht u langer dan 14 dagen met deze acties, dan vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer uw schade niet.

Vergoeding schade bij bekende dader


Als u wel weet wie de dader is, dan verhaalt u gewoonlijk de schade op zijn of haar verzekeringsmaatschappij. Maar soms is dit niet mogelijk. Ook dan kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Het gaat om de volgende situaties:

  • Het motorvoertuig is niet verzekerd.
  • Het motorvoertuig is gestolen.
  • De verzekeringsmaatschappij is niet kredietwaardig.
  • De dader heeft een vrijstelling van de verzekeringsplicht, omdat deze zich vanwege geloof of levensovertuiging niet wil verzekeren.


Downloads:

+

PDFVoegingsformulier ('Verzoek tot schadevergoeding')

PDFGegevensblad ('Gegevens slachtoffer')

Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

  • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
  • Like onze facebookpagina;
  • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.